I. Publications on international journals

1.1 List of ISI publications

[1] L. H. Trang, M. Diehl, P. T. An, and A. Kozma, A sequential convex programming algorithm for minimizing a sum of Euclidean norms with non-convex constraints, Optimization Methods and Software (SCIE), 31(1): 187-203 (2016).

[2] Hoang Huu Viet, Viet-Hung Dang, SeungYoon Choi, TaeChoong Chung. BoB: An online coverage approach for multi-robot systems. Applied Intelligence (ISSN: 0924-669X, SCI), 39(2), pp. 217-235, 2015.

[3] Viet-Hung Dang, Nguyen Duc Thang, Hoang Huu Viet, Le Anh Tuan: Batch-Theta* for path planning to the best goal in a goal set. Advanced Robotics 29(23): 1537-1550 (2015).

[4] Md Nasir Uddin Laskar, Hoang Huu Viet, Seung Yoon Choi, Ishtiaq Ahmed, Sungyoung Lee and Tae Choong Chung. Offsetting obstacles of any shape for robot motion planning. Robotica (ISSN: 0263-5747, SCIE),  33(4),  pp. 865-883 2015.

 [5] P. T. An, D. T. Giang, and L. H. Trang, An exact algorithm for minimizing a sum of Euclidean norms on rays in 2D and 3D, Numerical Functional Analysis and Optimization (SCIE), Vol. 36, No. 4, pp. 405-418, 2015.

[6] Hoang Huu Viet, Viet-Hung Dang, Md Nasir Uddin Laskar, TaeChoong Chung. BA*: An Online Complete Coverage Algorithm for Cleaning Robots. Applied Intelligence (ISSN: 0924-669X, SCI), 39(2):217–235, 2013.

[7] Hoang Huu Viet, Sang Hyeok An, TaeChoong Chung. Dyna-Q based Vector Direction for Path Planning Problem of Autonomous Mobile Robots in Unknown Environments. Advanced Robotics (ISSN: 0169-1864, SCIE), 27(3):159-173, 2013.

[8] Hoang Huu Viet, SeungYoon Choi, TaeChoong Chung. Dyna-QUF: Dyna-Q based Univector Field Navigation for Autonomous Mobile Robots in Unknown Environments. Journal of Central South University (ISSN: 2095-2899, SCIE), 20(5):1178-1188, 2013.

 [9] P. T. An and L. H. Trang, An efficient convex hull algorithm for finite point sets in 3D based on the method of orienting curves, Optimization (SCIE), Vol. 62, No. 7, pp. 975-988, 2013.

[10] Phan Thanh An, Le Hong Trang. A parallel algorithm based on convexity for the computing of Delaunay tessellation. Numerical Algorithms (SCIE),  59(3): 347-357 (2012)

 

1.2 Non- ISI publications: 8 articles

[1] Thi Minh Tam Nguyen, Duc Khanh Tran, Resolution Method in Linguistic Propositional Logic, International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 7, No. 1, 2016

[2] Dang Hong Linh, Tran Van Canh, Some Suggestions for Justifying Training Curriculum for Bachelor Degrees of Computer Science Related Fields at Vinh University, Vietnam, International Journal of Management Sciences, Volume 5, Issue 8, 2015.

[3] Dang Hong Linh, Tran Van Canh, On The Laboratory and Educational Equipment Adoption and Utilization in University: A Case Study at Vinh University, International Journal of Management Sciences, 6(2). 2015.

[4] Jannik Strötgen, Ayser Armiti, Tran Van Canh, Julian Zell, and Michael Gertz. Time for More Languages: Temporal Tagging of Arabic, Italian, Spanish, and Vietnamese. Journal: ACM Transactions on Asian Language Information Processing (TALIP). Volume 13 Issue 1, February 2014 Article No. 1 ACM New York, NY, USA DOI:10.1145/2540989, 2014

[5] Son Thanh Cao, Linh Anh Nguyen, Andrzej Szalas: The Web Ontology Rule Language OWL 2 RL + and Its Extensions. T. Computational Collective Intelligence 13: 152-175, 2014.

[6] Son Thanh Cao, Linh Anh Nguyen, Andrzej Szalas:  WORL: a nonmonotonic rule language for the semantic web.  Vietnam J. Computer Science 1(1): 57-69, 2014.

[7]. Md Nasir Uddin Laskar, Hoang Huu Viet, TaeChoong Chung. EKF and K-means to Generate Optimized Paths of a Mobile Robot. International Journal of Control and Automation (ISSN: 2005-4297), 6(2):53-64, 2013.

[8] Minh Le Van, MingChuan Yang and Qing Guo, "Congestion-assessment and Hybrid Routing Protocol for Vehicular Ad Hoc Network", International Journal of Future Generation Communication and Networking, vol. 6, no. 2, April, 2013.

[9] Kohei Arai, Trần Xuân Sang. Decision Making and Emergency Communication System in Rescue Simulation for People with Disabilities. International Journal of Advanced Research in Artificial Intelligence, Vol. 2, No.3, 2013.

[10] Nguyen Thi Uyen and Tran Xuan Sang, Dynamic Programming Method Applied in Vietnamese Word Segmentation Based on Mutual Information among Syllables. International Journal of Advanced Research in Artificial Intelligence(IJARAI), 3(9), 2014.

[11] Ninh Nguyen Quang, Linh Dang Hong. Selecting Valuable Stock Using Genetic Algorithm, International Journal of Management Sciences. Vol. 3, No. 9, pp. 651-656,  2014.

[12] Le Van Minh, Yang Mingchuan, Guo Qing. A Reliable and High Throughput hybrid routing protocol for VANET. Journal of Harbin Institute of Technology, Vol. 19, No. 6, P. 87-92, 2012.

[13] Le Van Minh, Yang Mingchuan, Guo Qing. Cross layer using End-to-End delay assessment for routing protocol in  Vehicular ad hoc network. Ubiquitous Computing and Communication Journal, Vol. 7,  No 4, P.1286-1290, 2012.

[14] Le Van Minh, Yang Mingchuan, Guo Qing. Power-aware and hybrid routing protocol for vehicular ad hoc network. Journal of Communications and Networking, Vol. 2, No. 3, P. 55-58, 2012.

[15] Hoang Huu Viet, Sang Hyeok An, TaeChoong Chung. Univector Field Method based Multi-Agent Navigation for Pursuit Problem. International Journal of Fuzzy Logic and Intelligent Systems (ISSN: 1598-2645), vol. 12, no. 1, pp. 86 - 93, 2012.

 

II. Publications on national journals

[1] Hoàng Hữu ViệtNguyễn Quang Ninh, Lê Văn Tấn. Thuật toán tối ưu hóa đàn kiến cho bài toán phân công giảng viên-sinh viên thực hiện đề tài. Tạp chí Khoa học trường Đại học Vinh, Tập 44, số 3A, 2015.

[2] Trần Thị Kim Oanh, Cao Thanh SơnCách tiếp cận xây dựng bài thực hành học phần Lập trình hướng đối tượng cho sinh viên ngành công nghệ thông tin trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ,Tạp chí Khoa học trường Đại học Vinh, Tập 43, Số 4A, năm 2014 , Trang 44 – 54.

[3] Trần Thị Kim OanhKiến trúc hướng dịch vụ - sự lựa chọn phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam hiện nay, Tạp chí kinh tế & Phát triển, Tháng 11/2014. Trang 59-67.

[4] Phan Lê Na, Xây dựng phần mềm hỗ trợ sinh viên đăng ký học trong đào tạo theo tín chỉ. Tạp chí Giáo dục, Số 331 kỳ 1 Trang 55-56. 2014.

[5] Phan Lê Na. Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học học phần Tin học cơ sở ở trường Đại học Vinh. Tạp chí Giáo dục, Số 346, Kỳ 2 tháng 11/2014, trang 46-48. 2014.

[6] Vũ Chí Cường, Hoàng Hữu Tính. Nghiên cứu và phát triển mô hình song song cho các giải thuật tiến hoá. Tạp chí Khoa học – Trường Đại học Vinh – số 43-1A, trang 5 – 18. 2014.

[7] Phạm Thị Quỳnh, Phan Anh Phong, “Phương pháp dạy và học lập trình dựa trên ví dụ mở rộng”, Tạp chí khoa học Đại học Vinh, Tập 42, số 1, năm 2013.

[8] Phan Lê Na. Xây dựng hệ thống câu hỏi trong dạy - học học phần Lý thuyết tối ưu. Tạp chí Giáo dục, Số 323, Kỳ 1 tháng 12/2013, trang 51-52. 2013.

[9] Phan Lê Na. Sử dụng hệ thống câu hỏi trong dạy bài "Thuật toán DDA vẽ đoạn thẳng"-môn Đồ họa máy tính theo HTTC, Tạp chí Giáo dục, số 248 năm 2011, Tr43-44.

[10] Tran Xuan Sang, Nguyen Thi Uyen, Tran Duc Hieu, Le Anh Ngoc. Fuzzy multi-criteria decision making with genetic algorithm and technique for order preference by similarity to ideal solution. Journal of Science and Technology for Energy p10-24; No 6- 2013.

[11] Trương Trọng Cần, Nguyễn Bùi Hậu. Vận dụng phương pháp Webquet vào dạy học ở các trường đào tạo hệ thống tín chỉ và dạy học từ xa. Tạp chí Giáo dục, Số 297, kì 1, tháng 11/2012, trang 17-19.

[12] Phan Lê Na. Hướng tới chương trình tiên tiến chuyên ngành khoa học máy tính tại trường Đại học Vinh, Tạp chí Khoa học - Đại học Vinh, Tập 40, số 40A-2011, Tr 71-76.

[13] Phan Anh Phong, Đinh Khắc Đông, Trần Đình Khang, Xây dựng hệ lôgic mờ loại hai đại số gia tử, Tạp chí Tin học và Điều khiển học, Tập 27, số 2, tr. 119-130, 2011.

 

III. Publications in conference records

3.1 International conferences

[1]Hoang Huu Viet, Le Hong Trang, SeungGwan Lee, and TaeChoong Chung. An Empirical Local Search for the Stable Marriage Problem. Proceedings of PRICAI2016: Trends in Artificial Intelligence.  14th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence, Phuket, Thailand, August 22-26, 2016 (accepted).

[2] Phan Anh Phong, Tran Dinh Khang, and Dinh Khac Dong, A fuzzy rule-based classification system using hedge algebraic type-2 fuzzy sets. Proc. of NAFIPS’2016, El Paso, Texas, USA, 2016 (accepted).

[3] Son Thanh CaoQuery-Subquery Nets with Stratified Negation, Proceedings of 3rd International Conference on Computer Science, Applied Mathematics and Applications – ICCSAMA, 2015

[4]. Son Thanh Cao, On the Efficiency of Query-Subquery Nets with Right/Tail-Recursion Elimination in Evaluating Queries to Horn Knowledge Bases. Proceedings of 3rd International Conference on Computer Science, Applied Mathematics and Applications – ICCSAMA, 2015.

[5] Thi-Minh-Tam Nguyen, Viet-Trung Vu, The-Vinh Doan, Duc-Khanh Tran, Resolution in Linguistic First Order Logic Based on Linear Symmetrical Hedge Algebra, Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems - 15th International Conference Proceedings, IPMU 2014.

[6] Duc-Khanh Tran, Minh-Tam Nguyen, Fuzzy linguistic first order logic based on refined hedge algebra,IEEE International Conference on Fuzzy Systems, FUZZ-IEEE 2014.

[7] Jannik Strötgen, Thomas Bögel, Julian Zell, Ayser Armiti, Tran Van Canh, Michael Gertz. Extending HeidelTime for Temporal Expressions Referring to Historic Dates. 9th Edition of the Language Resources and Evaluation Conference (LREC'14), Reykjavic, Iceland, May 21-31, 2014.

[8] Tran Van Canh, Michael Gertz. rLinkTopic: A Probabilistic Model for Discovering Regional LinkTopic Communities. 2014 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining ASONAM 2014. Beijing, China, August 17-20, 2014.

[9] Son Thanh Cao, Linh Anh Nguyen. An Empirical Approach to Query-Subquery Nets with Tail-Recursion Elimination. Proceedings of the 18th East European Conference on Advances in Databases and Information Systems and Associated Satellite Events, ADBIS 2014.

[10] Son Thanh Cao, Linh Anh Nguyen. An Improved Depth-First Control Strategy for Query-Subquery Nets in Evaluating Queries to Horn Knowledge Bases. Proceedings of the 2nd International Conference on Computer Science, Applied Mathematics and Applications (ICCSAMA 2014)

[11] Hoang Huu Viet, SeungYoon Choi, TaeChoong Chung. An online complete coverage approach for a team of robots in unknown environments. In Proceedings of the 13th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2013), pp. 929-934, Oct. 20-23, 2013. Gwangju, Korea.

[12] Abdallah Ntawumenyikizaba, Hoang Huu Viet, TaeChoong Chung. An Online Complete Coverage Algorithm for Cleaning Robots based on Boustrophedon Motions and A* search. In Proceeding of 2012 IEEE International Conference on Information Science and Digital Content Technology, pp.401-405, Jun. 26 - 28, 2013. Jeju, Korea.

[13] Thi-Minh-Tam Nguyen, Viet-Trung Vu, The-Vinh Doan, Duc-Khanh Tran, Resolution in Linguistic Propositional Logic Based on Linear Symmetrical Hedge AlgebraKnowledge and Systems Engineering - Proceedings of the Fifth International Conference, KSE 2013.

[14] Duc-Khanh Tran, Viet-Trung Vu, The-Vinh Doan, Minh-Tam Nguyen, Fuzzy linguistic propositional logic based on refined hedge algebraIEEE International Conference on Fuzzy Systems, FUZZ-IEEE 2013.

[15] Tran Van Canh, Michael Gertz. A Spatial LDA Model for Discovering Regional Communities. 2013 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining ASONAM 2013. Niagara Falls, Canada, August 25-28, 2013.

 [16] Son Thanh Cao, On the efficiency of Query-Subquery Nets: an experimental point of view. Proceedings of the Fourth Symposium on Information and Communication Technology. 2013.

[17] Lê Hồng Trang, Moritz Diehl, Phan Thành An, Attila Kozma. A sequential convex programming for solving the problem of minimizing a sum of Euclidean norms with non-convex constraints. The Fourth International Conference on Continuous Optimization, 27 July – 1 August 2013.

[18] Christian Sengstock, Michael Gertz, Tran Van Canh. Spatial Interestingness Measures for Co-location Pattern Mining. International Workshop on Spatial and Spatiotemporal Data Mining (SSTDM-12), in conjunction with IEEE ICDM, Brussels, December 10-13, 2012.

[19] Tran Van Canh and Michael Gertz. A Constraint Neighborhood based Approach for Co-location Pattern Mining. In The Fourth International Conference on Knowledge and System Engineering, KSE 2012, Danang, Vietnam, 2012.

[20] Linh Anh Nguyen and Son Thanh Cao. Query-subquery nets. In Proceedings of ICCCI'2012, LNCS, vol. 7635, pages 239-248. Springer-Verlag, 2012.

[21] SeungYoon Choi, Hoang Huu Viet, TaeChoong Chung. Ant-Q: A Reinforcement Learning Approach for Stable Marriage Problem. In Proceedings of International Conference on Information Technology (YSEC2012), pp. 134 - 141, April 26, 2012. (the best paper award). Sunchon, Korea.

[22] Hoang Huu Viet, Sang Hyeok An, TaeChoong Chung. Univector Field Method based Multi-Robot Navigation for Pursuit Problem. In Proceeding of the COLLINT2011 - 2nd Symposium on Collective Intelligence, June 2011, Jeju Island, South Korea – published in Advances in Intelligent and Soft Computing (ISBN: 978-3-642-25320-1), pp. 131-143, vol. 113, 2012.

 [23] Le Van Minh, Yang Mingchuan, and Guo Qing. End-to-End delay assessment and hybrid routing protocol for VANET. ICFCSE proceeding and IERI Procedia of Elsevier, Vol. 2, P. 728-733, 2012.

[24] Le Van Minh, Yang Mingchuan, Yang Liang, Guo Qing. Congestion-aware and hybrid routing protocol for vehicular ad hoc network. 2012 2nd International Conference on Computer Science and Network Technology, 2012.

[25] Hoang Huu Viet, Phyo Htet Kyaw, TaeChoong Chung. Simulation-based Evaluations of Reinforcement Learning Algorithms for Autonomous Mobile Robot Path Planning. In Proceedings of the 2011 FTRA International Conference on Intelligent Robotics, Automations, telecommunication facilities, and applications (IRoA-11), October 2011, Gwangju, South Korea – published in Lecture Notes in Electrical Engineering (ISSN: 1876-1100), vol. 107, no. 1, pp.467-476, 2011.

[26] Hyun Ju Hwang, Hoang Huu Viet, TaeChoong Chung. Q(l) based Vector Direction for Path Planning Problem of Autonomous Mobile Robots. In Proceedings of the 2011 FTRA International Conference on Intelligent Robotics, Automations, telecommunication facilities, and applications (IRoA-11), October 2011, Gwangju, South Korea – published in Lecture Notes in Electrical Engineering (ISSN: 1876-1100), vol. 107, no. 1, pp. 433-442, 2011.

[27] Hoang Huu Viet, Sang Hyeok An, TaeChoong Chung. Extended Dyna-Q Algorithm for Path Planning of Mobile Robots. In Proceedings of the 3rd International Conference on Smart IT Applications (SITA 2011), pp.283-287, Aug. 19, 2011.  Seoul, Korea.

[28] Phyo Htet Kyaw, Hoang Huu Viet, Sang Hyeok An, TaeChong Chung. Dyna-Q based Univector Field Obstacle Avoidance for Fast Mobile Robots. In Proceedings of 2011 IEEE International Conference on Computer Control and Automation (ICCCA 2011), pp. 99-103, May 3, 2011. Jeju, Korea.

[29] Hoang Huu Viet, Hyun Kim, TaeChoong Chung. Multiagent Temporal Difference Learning for the Stable Marriage Problem. In Proceedings of 2011 IEEE International Conference on Computer Control and Automation (ICCCA 2011), pp. 108-112, May 3, 2011. Jeju, Korea.

[30] Phan Anh Phong, Dinh Khac Dong, and Tran Dinh Khang, A method for constructing hedge algebraic type-2 fuzzy logic systems, In proceedings of 2011 IEEE Symposium on Advances in Type-2 Fuzzy Logic Systems (T2FUZZ – 2011), Paris, France, pp. 58-65, 2011.

[31] Le Van Minh, Yang Mingchuan, and Guo Qing. A Novel Hybrid Routing Protocol for Vehicular Ad hoc Networks. ChinaCOM 2011 proceeding and IEEE Explore, IEEE Catalog number CFPI170A-ART, P. 680-684, 2011.

 

3.2 National conferences

[1] Trần Thị Kim OanhThực trạng ứng dụng hệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp nhỏ và vừa lĩnh vực dịch vụ ở Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2015.

[2] Phan Lê NaMột số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy môn Tin học đáp ứng yêu cầu của chương trình phổ thông mới, Kỷ yếu Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, NXB Đại học Vinh, 11/2015, tr 379 - 384.

[3]. Đặng Việt Hùng, Hoàng Hữu Việt, Trần Huệ Chi. Giải quyết bài toán đường đi bao phủ cho Robot lau nhà bằng cách Cày zig-zag kết hợp tìm kiếm A* làm trơn. Kỷ yếu hội thảo Quốc gia lần thứ 16 “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin và Truyền Thông, 14-15/11, 2013. ĐH Duy Tân, Đà Nẵng.

[4] Phan Lê NaThực trạng và giải pháp đổi mới đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy môn Tin học ở trường Đại học VinhBộ Giáo dục và Đào tạo (2015), Kỷ yếu hội thảo Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy môn Tin học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, 29/9/2015, Thành phố Đà Nẵng, tr 85 - 91.

[5] Đào Đức Chính, Phan Anh Phong, Trần Đình Khang. Một phương pháp heuristic xây dựng hệ logic mờ loại hai đại số gia tử, Hội thảo khoa học Quốc gia về các vấn đề cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin (FAIR2013), 20-21/6/2013, thành phố Huế.

[6] Trần Thị Kim Oanh. Đào tạo nguồn nhân lực CNTT đáp ứng nhu cầu xã hội tại trường Đại

[7] Lê Văn Minh. An toàn thông tin trong sử dụng mạng xã hội. Kỷ yếu hội thảo khoa học “Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An”, 17/12/2015, thành phố Vinh, Nghệ An.

[8] Phạm Thị Thu Hiền, Trần Đức Hiền. Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong dạy học: Khó khăn và thách thức, Kỷ yếu Hội thảo khoa học phát triển chương trình đào tạo tiên tiến ngành Công nghệ thông tin, Đại học Vinh, 3/2012, Trang 80-84.

[9] Hồ Thị Huyền Thương, Nguyễn Hoàng Linh. Cơ hội và thách thức cho sinh viên ngành Công nghệ Thông tin, Kỷ yếu Hội thảo khoa học phát triển chương trình đào tạo tiên tiến ngành Công nghệ thông tin, Đại học Vinh, 3/2012, Trang 69-70.

[10] Phan Lê Na – Nguyễn Thị UyênỨng dụng phầm mềm Webload trong kiểm tra hiệu năng website, Kỷ yếu Hội thảo Toán tin ứng dụng - Khoa Toán - Trường Đại học Vinh, 26/11/2011.

 

IV. Books and textbooks

[1] Lê Văn Minh. Các ứng dụng cơ bản của MS-Office. NXB Đại học Vinh, 2016.

[2] Phan Anh Phong. Tập mờ loại hai đại số gia tử: Lý thuyết và ứng dụng. NXB Đại học Vinh, 2016, (sách chuyên khảo).

[3] Hoàng Hữu Việt. Lập trình C# cho ứng dụng cơ sở dữ liệu, NXB Đại học Vinh, 2015.

[4] Trần Thị Kim Oanh, Cao Thanh Sơn. Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C, NXB Đại học Vinh, 2015.

[5] (Book Chapter). P. T. An, N. N. Hai, T. V. Hoai, and L. H. Trang, On the performance of triangulation-based multiple shooting method for 2D shortest path problems, 2013, Transactions on Large-Scale Data and Knowledge-Centered Systems XVI, Springer, Vol. 8960, pp. 45–56, 2014.

[6] Phan Đức Thành, Phan Lê Na. Ổn định hệ vi phân ngẫu nhiên. NXB Đại học Vinh, 2014.

[7] Lê Ngọc Xuân. Hệ điều hành. NXB Đại học Vinh, 2013.